محیا واحدی با تودیع وثیقه آزاد شد |تصویر

اعتمادآنلاین نوشت: محیا واحدی کنشگر حقوق کودکان کار و از اعضای جمعیت امام علی(ع) با تودیع وثیقه آزاد شد.

محیا واحدی کنشگر حقوق کودکان کار و از اعضای جمعیت امام علی(ع) ساعاتی پیش با تودیع وثیقه آزاد شد.

محیا واحدی با تودیع وثیقه آزاد شد/ عکس