طرح دولت رئیسی با «بسته وحدت‌آفرین»، ویژه ایرانیان خارج از کشور!

ایسنا نوشت: سخنگوی دولت درباره جزئیات بسته وحدت‌آفرین دولت به ویژه برای ایرانیان خارج از کشور، اظهار کرد: در امتداد مسیری که مقام معظم رهبری روشن کردند و عفوی که در حوزه قضایی صورت گرفت، دولت هم خود را مکلف می‌داند که همین مسیر را در مجموعه دستگاه‌های اجرایی کشور طی کند.

بهادری جهرمی یادآور شد: در این زمینه به ویژه برای ایرانیان خارج از کشور هم بسته وحدت‌آفرینی در نظر گرفته شده که به تسهیل بازگشت یا فعالیت ایرانیان خارج از کشور - حتی آنانی که بعضاً خطاهایی مرتکب شده‌اند - می‌تواند منجر شود.

وی تاکید کرد: همچنین در حوزه تخلفاتی که در امتداد جرایم در حوزه‌های عمومی ممکن است در حوزه‌های صنفی رخ دهد؛ مثلاً در حوزه‌های دانشگاهی، هنری و ورزشی، در امتداد همان نگاه رهبری با تفکیک حوزه‌های سازماندهی‌شده و متصل به شبکه‌های برانداز خارجی با کسانی که سهوی، خطایی و اشتباهی داشته‌اند و به این اشتباه هم واقف شده و آمادگی برای بازگشت به آغوش ملت دارند، دولت بسته‌ای را آماده کرده که بزودی به وزرا ابلاغ می‌کند و پس از ابلاغ هم رسانه‌ای خواهد شد.