ته خلاقیت شهرداری مشهد در یک بنر تبلیغی، سوژه کاربران شد! |تصویر

بنری از شهرداری مشهد در شبکه‌های اجتماعی وایرال شده که ظاهرا خواسته در تکریم محیط زیست باشد اما کمی مضحک از آب درآمده است!

بنر شهرداری مشهد که با عکسی عجیب سوژه شد