تاکید و تکرار مداح معروف بر توئیت جنجالی‌اش |تصویر

حمیدرضا علیمی، مداح معروف نوشت :

به یک محمدعلی شاه قاجار جهت به توپ بستن مجلس نیازمندیم..توییت عجیب مداح معروف درباره «به توپ بستن مجلس»