جلد متفاوت «سالنامه» روزنامه سازندگی با عکسی خاص از مهسا

روزنامه سازندگی با انتشار عکسی از مهسا امینی: نوشت: سال برای زندگی

جلد متفاوت «سالنامه» روزنامه سازندگی