تصویری قدیمی؛ پاک کردن خون سعید حجاریان از کف خیابان با سطل سطل آب!

رویترز ۲۲ اسفند۱۳۷۸ عکسی از رد خون سعید حجاریان پس از ترور توسط سعید عسگر بر سنگفرش مقابل ساختمان شورای شهر تهران در خیابان بهشت،منتشر کرد .

«رد خون» حجاریان بر سنگفرش مقابل ساختمان شورای شهر تهران / عکس