کنایه محسن کیایی و شرکت‌کننده زن مسابقه به اوضاع کشور! | فیلم

کاری که شرکت کننده مسابقه صداتو میخواهد با دویست میلیون در صورت برنده شدن بکند باعث تعجب محسن کیایی و داوران شد.