تصاویر خاص از راهپیمایی که امروز در خیابان‌های تهران برپا شد

 صبح امروز جمعه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۲ راهپیمایی در محکوم کردن اسرائیل برگزار شد.

تصاویر خاص از راهپیمایی امروز مردم تهران

تصاویر خاص از راهپیمایی امروز مردم تهران

 

تصاویر خاص از راهپیمایی امروز مردم تهران

 

تصاویر خاص از راهپیمایی امروز مردم تهران

تصاویر خاص از راهپیمایی امروز مردم تهران

تصاویر خاص از راهپیمایی امروز مردم تهران

 

تصاویر خاص از راهپیمایی امروز مردم تهران

 

تصاویر خاص از راهپیمایی امروز مردم تهران

 

تصاویر خاص از راهپیمایی امروز مردم تهران

 

تصاویر خاص از راهپیمایی امروز مردم تهران