اسرائیل در حال قتل و غارت است، پس تعطیلی شنبه پیام قشنگی ندارد | فیلم

پیشنهاد کاهش ساعت کاری کارمندان از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت، در مجلس رای نیاورد.

نمایندگان مجلس امروز با پیشنهاد کاهش ساعت کاری کارمندان از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت مخالفت کردند. متفکر آزاد نماینده مجلس در مقام مخالف اظهار کرد: در حالی که رژیم صهیونیستی در حال قتل و غارت است، تعطیلی شنبه پیام خوبی ندارد.