پایان شایعات گمشدن بادیگارد شخصی رئیسی با این عکس

امیرآبادی فراهانی تصویری را با جواد مهرابی، بادیگارد شهید رئیسی که شایعاتی در رابطه با گم شدن او مطرح شده بود منتشر کرد.

این عکس به شایعات درباره گم شدن بادیگارد رئیس جمهور پایان داد